Name From To
Shri Saradindu Choudhury, IAS 01.06.2017 19.05.2018
Dr. Sandeep Namdeo Mahatme, IAS 06.01.2016 27.05.2017
Shri Santirai Riyan, TCS 15.05.2015 31.12.2015
Dr. Sandeep R. Rathod, I.A.S 01.02.2014 15.05.2015
Dr. Prashant Kumar Goyal, I.A.S 26.12.2011 01.02.2014